Polityka Ochrony Danych Osobowych w Szkole Komputerowej Impuls

Administrator

Administratorem danych osobowych zbieranych przez Szkołę Komputerową Impuls jest Szkoła Komputerowa Impuls Sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach 44-100 przy ul. Piramowicza 2/1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000249116, NIP: 648-257-19-21, REGON: 240272178, adres poczty elektronicznej: rodo@kursy-impuls.pl

Cel przetwarzania

 Szkoła Komputerowa Impuls zbiera dane osobowe w następujacych celach:

  • w związku z obowiązkiem prawnym związanym z wydawaniem zaświadczeń ukończenia kursu oraz prowadzeniem ewidencji wydanych zaświadczeń na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017r. § 18 ust. 2 i § 21.1 ust. 2 i 5 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2017r. Poz. 1632);
  • w celu realizacji usług szkoleniowych (np. informowanie o terminach kursów, nawiązywanie kontaktu w sprawach organizacyjnych).
  • nie udostępniamy zebranych danych osobowych osobom trzecim w celach marketingowych.

Państwa uprawnienia

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w celu zawarcia i realizacji umowy z Administratorem, konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy z Administratorem.

Zgromadzone dane osobowe przechowywane są na zabezpieczonym serwerze w Polsce. Szkoła Komputerowa Impuls stosuje odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne w celu ochrony zgromadzonych danych osobowych przed ich nieuprawnionym lub bezprawnym przetwarzaniem, utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

Zgromadzone dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do spełnienia celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności lub tak długo jak długo będzie ważna zgoda na ich przetwarzanie. W razie wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, zostaną one usunięte bez zbędnych opóźnień, jednak nie dłużej niż w 7 dni od momentu otrzymania zaprzestania.

 W każdym czasie klient ma prawo do wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych, może to zrobić, wysyłając wiadomość na adres: rodo@kursy-impuls.pl

 Ponadto klient ma prawo do:

  • dostępu do przechowywanych danych, które go dotyczą;
  • żądania sprostowania/poprawienia swoich danych osobowych;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych;
  • przenoszenia danych do innego podmiotu;
  • wniesienia skargi do Polskiego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych („PUODO”) w Polsce).

Kontakt

Kontakt w sprawach RODO do Szkoły Komputerowej Impuls:
rodo@kursy-impuls.pl

Adres pocztowy:
Szkoła Komputerowa Impuls Sp. z o. o.
44-100 Gliwice
ul. Piramowicza 2/1