Szkolenia i kursy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

KFSCzym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy?

KFS stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

Pracodawca zatrudniający do 10 osób, ze środków KFS może sfinansować 100% kosztów szkolenia, zaś pracodawca zatrudniający ponad 10 osób może sfinansować 80% kosztów szkolenia. Całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Wsparcie kształcenia ustawicznego środkami KFS udzielane jest na zasadach pomocy de minimis.

Od początku istnienia KFS, Szkoła Komputerowa Impuls realizuje kursy i szkolenia dla pracowników i pracodawców. Posiadamy Akredytację Kuratora Oświaty oraz System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 dzięki czemu spełniamy kryteria Powiatowych Urzędów Pracy w zakresie wyboru firm szkoleniowych przez pracodawców starających się o dofinansowanie.

W ramach współpracy, oprócz szkoleń oferujemy bezpłatnie:

  1. badanie potrzeb szkoleniowych i określenie programów szkoleniowych
  2. wypełnienie wniosku o dofinansowanie
  3. wsparcie w rozliczeniu dofinansowania w Powiatowym Urzędzie Pracy 

Zapraszamy do kontaktu: tel: 32 2382720; 32 2382439 w dni robocze w godz. 9:00 - 15:00, lub poprzez Formularz kontaktowy.