Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) Szkolenia dla pracowników i pracodawców

szkolenia dla pracownikówZapraszamy na szkolenia bezpłatne oraz dofinansowane w 80% z KFS. Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) jest to nowy instrument polityki rynku pracy. Jego istotą jest przeznaczenie części składki odprowadzanej przez pracodawców na Fundusz Pracy na wsparcie kształcenia ustawicznego podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy. KFS jest adresowany do pracodawców wspomagających przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności pracowników. Ze środków na szkolenia mogą korzystać wszyscy pracodawcy, w rozumieniu przepisów ustawy, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie swoich własnych  kompetencji lub kompetencji osób pracujących w firmie. Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,  pracodawca, to jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika. Pracodawca ze środków KFS może otrzymać 80% kosztów kształcenia ustawicznego , nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika lub 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli należy do grupy mikroprzedsiębiorców,  nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Zapraszamy do kontaktu.